تبلیغات
x sense - راز موفقیت

اگر

راز موفقیت از زبان سقراط

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟

 سقراط به او گفت: "فردا به كنار نهر آب بیا تا ‌راز موفقیت را به تو بگویم."

صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به كنار رود رفت.سقراط از او خواست كه دنبالش به راه بیفتد.

جوان با او به راه افتاد. به لبه رود رسیدند و ‌به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به

زیر چانه آنها رسید. ‌ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.

جوان نومیدانه تلاش كرد خود را رها كند، امّا سقراط آنقدر قوی بود كه او را نگه دارد.

مرد جوان آنقدر زیرآب ماند كه رنگش به كبودی گرایید و بالاخره توانست خود را

خلاصی بخشد. ‌ همین كه به روی آب آمد، اولین كاری كه كرد آن بود كه

نفسی بس عمیق كشید و هوا را بهاعماق ریه‌اش فرو فرستاد. 

سقراط از او پرسید "زیرآب چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟" گفت، "هوا."

سقراط گفت: "هر زمان كه به همین میزان كه اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را

مشتاق بودی، تلاش خواهی كرد كه آن را به دست بیاوری؛

موفقیت راز دیگری ندارد."

جالبه !!! ...

 

اگر گویی که بتوانم / قدم در نِه که بتوانی

اگر گویی که نتوانم / برو بنشین که نتوانی

10 توصیه از یک بزرگمرد ...

منتظر باش ، متوقف نباش

تأمل کن ، معطل نکن

صبور باش ، بی خیال نباش

سرسخت باش ، لجباز نباش

ساده باش ، ساده لوح نباش

جسور باش ، گستاخ نباش

شتاب کن ، شتابزده عمل نکن

بگو آره ، نگو حتما

بگو نه ، نگو هرگز

جملات زیبا ...

دنیا ۲ روز است ٬ یک روز با تو و یک روز بر علیه تو

روزی که با توست مغرور مباش ٬ روزی که علیه توست صبور باش . . .

-------------------------------------------------------------------------

خداوند تو را میبیند تو را دوست دارد ٬ و بهترین مخلوقاتش را در کنار تو قرار داده

پس تو هم دوست بدار همراهانت را که سوغات خداوند هستند . . .

-------------------------------------------------------------------------

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است .

-------------------------------------------------------------------------

برتری دانش از برتری نیایش، بیشتر است .    حضرت محمد (ص)

مشکلات ٬ انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را متلاشی . . .    (دکتر علی شریعتی )

زندگی انسان چیزی نیست جز تفکر او.   ( جیمز ویلیامز )

اینکه انسان بتواند چیزهایی را که سبب آزار دیگران است درخود از بین ببرد ، هنر است .  ( گوگول )

اگر می خواهی اندوهگین نباشی ، حسود مباش .     انوشیروان عادل ( پادشاه ساسانی )

مردم از ترس شکست می بازند .    ( ناپلئون )

اگر روزی...

 

اگر روزی دشمن پیدا كردی بدان در رسیدن به هدفت موفق بوده ای ...

اگر روزی تهدیدت كردن بدان در برابرت ناتوانند...

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست...

اگر روزی تركت كردن بدان با تو بودن لیاقت می خواهد ...

پناه دهنده گناهکاران ...

 

روزی حضرت موسی ( علیه السلام ) در كوه طور ، به هنگام مناجات عرض كرد :

 ای پروردگار جهانیان !

جواب آمد : لبیك!

سپس عرض كرد : ای پروردگار اطاعت كنندگان!

جواب آمد :‌لبیك!

سپس عرض كرد :‌ای پروردگار گناه كاران !

موسی علیه السلام شنید :لبیك، لبیك ، لبیك!

حضرت گفت : خدایا  به بهترین اسمی صدایت زدم ، یكبار جواب دادی ؛ اما تا گفتم : ای خدای گناهكاران ،

سه مرتبه جواب دادی ؟خداوند فرمود : ای موسی ! عارفان به معرفت خود و نیكوكاران به كار خود و

مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند ؛ اما گناهكاران جز به فضل من پناهی ندارند .

 اگر من هم آنها را از درگاه خود ناامبد گردانم به درگاه چه كسی پناهنده شوند ؟

( قصص التوابین ، ص 198)

خود را دوست بدارید ...

حیرت خواهی کرد,اگر خود را دوست بداری دیگران نیز دوستت خواهند داشت.

 هیچکس، کسی را که خود را دوست نمی دارد را دوست ندارد.

 اگر نمی توانی به خود عشق بورزی چه کس

 دیگری به این کار اهمیت خواهد داد؟

بگو برات میمونم ، نگو برات میمیرم